Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ


Čl. I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost IC Klinika Brno s.r.o., IČ: 268 85 361, se sídlem Brno, Bratří Čapků 14, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43199 (dále také jen „Správce“), jako správce osobních údajů, Vás jako pacienta v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@icklinika.cz nebo osobně na sekretariátě kliniky.


Čl. II. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

V souvislosti s plněním zákonných povinností a s plněním smlouvy Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:

a) Vaše jméno a příjmení,
b) adresa bydliště,
c) rodné číslo a číslo pojištěnce,
d) telefonní číslo,
e) e-mailová adresa,
f) údaje o Vašem zdravotním stavu.


Čl. III. Zpracování osobních údajů dětí

Veškeré osobní údaje dětí mladších 16 let jsou poskytovány výhradně se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje dětí mladších 16 let jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem v rozsahu nezbytně nutném, výhradně za účelem splnění zákonné povinnosti nebo splnění smlouvy.


Čl. IV. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme pro účely plnění zákonných povinností nebo pro účely plnění smlouvy, tj. poskytování zdravotních služeb a služeb plastické a estetické chirurgie. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Poskytnutí osobních údajů v požadovaném rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí služeb.


Čl. V. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako Správce zpracovávat společnost IC Klinika Brno s.r.o., IČ: 268 85 361, se sídlem Brno, Bratří Čapků 14, 602 00. Vaše osobní údaje můžeme jako Správce za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zejména:

1.1.1. externím účetním a daňovým poradcům,
1.1.2. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Vaše osobní údaje a informace o zdravotním stavu jsme současně povinni v souladu se zákonem předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb, a to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných Vám jako pacientovi.


Čl. VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Čl. VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete písemně či e-mailem námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@icklinika.cz nebo osobně na sekretariátě kliniky. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.oou.cz), v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.